Atletiekvereniging Hera

Reglement recordaanvragen:

Wat is een record?

 • Clubrecords kunnen worden gevestigd op de baan (indoor en outdoor) en op de weg
 • Clubrecords kunnen alleen gevestigd worden in een betrouwbare en naar behoren georganiseerde wedstrijd en als voldaan is aan het wedstrijdreglement van de KNAU
 • Clubrecords kunnen worden gevestigd tijdens wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de Atletiekunie of van een andere bij de IAAF of de WMA aangesloten organisatie. Ook tijdens door AV Hera georganiseerde onderlinge wedstrijden, waaronder Trainingspakkenwedstrijden en Clubkampioenschappen, kunnen clubrecords worden gevestigd op voorwaarde dat de prestatie is geleverd tijdens een betrouwbare en naar behoren georganiseerde wedstrijd.
 • Aan individuele onderdelen moeten ten minste drie atleten en aan estafettes ten minste twee ploegen te goeder trouw hebben deelgenomen
 • Clubrecords gevestigd in wegwedstrijden komen slechts in aanmerking voor erkenning als uit de uitslag blijkt over welke afstand gelopen is en als in alle redelijkheid aangenomen mag worden dat de opgegeven afstand correct is
 • Clubrecords worden alleen dan erkend als de betreffende prestatie voorkomt in de officiële uitslag van de wedstrijd
 • Clubrecords kunnen worden gevestigd in de categorie waarin de atleet ingeschreven is en in andere categorieën waar de atleet wat betreft gewicht van werpmateriaal, hordehoogte en/of leeftijd voldaan heeft aan de eisen van de betreffende categorie
 • Clubrecords kunnen erkend worden indien de prestatie in een gemixte race tot stand is gekomen
 • Een record moet een verbetering zijn van of gelijk zijn aan het bestaande door AV Hera geaccepteerde record op dat onderdeel. Als een bestaand record wordt geëvenaard, zal het dezelfde status hebben als het oorspronkelijke record
 • Clubrecords kunnen behaald worden op de onderdelen masters/senioren/junioren en (mini) pupillen volgens de officiële recordlijst van de KNAU
 • Clubrecords van de overige categorieën volgens hun officiële wedstrijdprogramma
 • Bij de senioren wordt voor een record uitgegaan van bruto tijden. Uitzondering hierop zijn de recreanten lopers in de categorie masters, bij afstanden van 10 km en langer, omdat zij nadeel ondervinden van het starten in achtergestelde groepen. Hier wordt uitgegaan van netto “chip” tijden. Bij recreanten lopers in de categorie masters over afstanden onder de 10 km wordt wel uitgegaan van bruto tijden·
 • Bij de pupillen geldt dat een handgeklokte tijd 0.24 sec sneller moet zijn dan een elektronische tijd wil het voor een record in aanmerking komen. Dus als HT + 0.24 sec < ET wordt een handgeklokte tijd in aanmerking genomen
 • Indien een gemeten ET = HT + 0.24 sec geldt alleen de ET gemeten tijd als clubrecord
 • Bij de junioren en ouder geldt alleen ET als clubrecord wanneer het afstanden tot en met 400 meter betreft. Bij afstanden langer dan 400 meter geldt HT en ET
 • Prestaties geleverd met een windvoordeel van meer dan 2m/sec worden niet erkend; dit geldt voor de sprintnummers tot en met de 200meter, hink-stap-springen enverspringen. Voor de overige afstanden geldt geen windmeting
  • Meerkampen:
  • Bij meerkampen geldt dat een prestatie alleen als clubrecord kan worden erkend als voor alle afzonderlijke onderdelen aan de recordvoorwaarden is voldaan, behalve dat op de onderdelen waar de windsnelheid moet worden gemeten, ten minste aan één van de volgende eisen moet worden voldaan:
   • a. de windsnelheid mag bij geen van de afzonderlijke onderdelen de + 4 m/sec te boven gaan;
   • b. de gemiddelde windsnelheid (gebaseerd op de som van de windsnelheden, gemeten bij elk afzonderlijk onderdeel, gedeeld door het aantal gemeten onderdelen) mag niet meer zijn dan + 2 m/sec.
 • Indien er geen windmeter is gebruikt en de weersomstandigheden waren twijfelachtig dan beslist de clubrecordcommissie over de geldigheid van de prestatie

Wie kan een record aanvragen?

 • Alleen atleten en hun trainers kunnen een recordverbetering aanvragen
 • De atleet moet officieel lid zijn van AV Hera en moet aan al zijn/haar verplichtingen hebben voldaan
 • De atleet hoeft niet in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie. De atleet mag op wedstrijden echter niet uitkomen voor een andere vereniging

Aanvraagprocedure

 • Aanvragen kunnen gemaild worden naar: clubrecords@avhera.nl. of via het invullen van het formulier op de website.
 • Een aanvraag wordt voorzien van: naam, emailadres atleet, categorie, onderdeel, prestatie, voor loopnummer wel/niet ET?, gemeten windvoordeel, plaats, datum, uitslag ja/nee op internet?, link naar internetpagina waar de uitslag op te lezen is.
 • De clubrecordcommissie controleert de uitslag en stelt aan de hand van de officiële uitslag vast of de aanvraag voor verbetering van het clubrecord kan wordengehonoreerd
 • Clubrecords worden alleen dan erkend als de commissieclubrecords een afschrift krijgt van de officiële uitslag van de wedstrijd waarin de prestatie is geleverd. Een digitaal afschrift is hiervoor ook geschikt; evenals de link naar de website waar de uitslag van de wedstrijd is terug te vinden
 • De aanvrager ontvangt altijd bericht of de aanvraag wel/niet is goedgekeurd
 • Binnen 3 maanden aangevraagd record wordt altijd in behandeling genomen
 • Tussen 3 en 12 maanden wordt een record alleen in behandeling genomen als er voldoende bewijs wordt aangeleverd
 • Prestatie langer dan 1 jaar geleden geleverd, wordt niet in behandeling genomen.
 • Als overgangsregeling tot 1 januari 2014 worden alle AV Hera recordaanvragen in behandeling genomen
 • Indien een aanvraag wordt afgewezen wordt de aanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld met de reden van afwijzing
 • Tegen de uitspraak van de clubrecordcommissie kan de atleet en/of de trainer in beroep gaan bij het bestuur van AV Hera. Het beroep moet binnen 10 werkdagen na de uitspraak bij de voorzitter binnen zijn. Mail naar: voorzitter@avhera.nl

Algemeen

 • De clubrecordcommissie zal na erkenning van een nieuw clubrecord aanpassingen verzorgen in de publicaties van de clubrecords
 • De clubrecordcommissie bestaat uit tenminste 1 lid van AV Hera, hiertoe aangesteld door het bestuur.

Gebruikte afkortingen

ET : Elektronisch gemeten tijd
HT : Hand (gemeten) tijd.

Procedure aanvraag clubrecords is door het bestuur van AV Hera aangenomen op: 30 september 2013

 

Clubrecords AV Hera

Heb je een clubrecord gevestigd, geef dit dan door aan commissie clubrecords clubrecords@avhera.nl door gebruik te maken van onderstaand formulier. De clubrecords op de site proberen we zo actueel mogelijk te houden de geprinte versie in de kantine wordt twee keer per jaar aan het einde van het indoor- en/of outdoorseizoen bijgewerkt.

De clubranglijsten worden ook bijgehouden via atletiek.nu. Deze dienen als bron voor de clubrecords en zo kun je ook kijken wat jouw positie is op de ranglijst en wat de ranglijsten per jaar zijn.

Op de pagina  clubrecordreglement kun je controleren of je record aan de regls van een clubrecord voldoet.

Formulier recordaanvraag
 

* verplicht

 

Hoofdsponsor FysioForum

Sports performance - Sponsor van A.V. HeraPauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraAnn Taveirne - Sponsor van A.V. HeraVan Lierop Adviesgroepo - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. HeraNut - Sponsor van A.V. HeraZicht Adviseurs - Sponsor van A.V. HeraStudio Hekwerk - Sponsor van A.V. HeraFloris Comfort - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. Hera