Atletiekvereniging Hera

Protocol Ongewenst Gedrag

1. Intentie

AV Hera is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden en vrijwilligers. Haar leden en vrijwilligers dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, is ontoelaatbaar. Ieder lid of vrijwilliger dient zich van iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie en pesten te onthouden.

2. Definities

2.1 Seksuele intimidatie.

Seksuele intimidatie omvat alle vormen van seksuele gedragingen en toenadering die als negatief, ongewenst en/of gedwongen worden ervaren. De verschillende vormen van seksuele intimidatie zijn:

  • seksualiserend gedrag (het uiten van ongepaste gevoelens met een seksueel en/of erotisch getinte lading zowel in woord als gedrag)
  • onnodige aanrakingen
  • ontucht met misbruik van gezag (verboden seksuele handeling onder misbruik van gezag ten opzichte van ondergeschikten)
  • aanranding (gedwongen worden tot het plegen of moeten toestaan van ontuchtige handelingen)
  • verkrachting (tegen de wil gedwongen worden tot geslachtsgemeenschap en/of het op andere wijze seksueel binnendringen van het lichaam)

2.2 Discriminatie.

Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken ten nadele van leden of vrijwilligers op basis van bijvoorbeeld geslacht, godsdienst, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst en huidskleur.

2.3 Pesten.

Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen.

3. Uitgangspunten

  1. het bestrijden en voorkomen van ongewenst gedrag is een onderdeel van het sociale beleid van AV Hera met als doel om een “veilige vereniging” te zijn.
  2. alle leden en vrijwilligers hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ongewenst gedrag.
  3. bestuursleden dienen zich kritisch op te stellen tegenover verschijnselen die ongewenst gedrag zouden kunnen veroorzaken en dienen hier tegen op te treden.
  4. het bestuur is eindverantwoordelijk voor het voorkomen van ongewenst gedrag.
  5. het bestuur is bevoegd om een overtreding te bestraffen (schorsing, royement etc.) 

4. Meldingen van (vermoeden) ongewenst gedrag

Voor ieder lid en iedere vrijwilliger van AV Hera geldt een meldingsplicht ten aanzien van ieder redelijk vermoeden van ongewenst gedrag tegenover een lid of vrijwilliger. Dit kan echter pas na toestemming van het slachtoffer (indien de melder dit niet zelf is). Er wordt een voorkeur aan gegeven om directe betrokkenen aan te spreken wanneer er een vermoeden is van wangedrag. Melding kan plaatsvinden bij de vertrouwenspersoon, klachtencommissie of bestuur. Het bestuur ziet er op toe dat de melder geen nadeel ondervindt.

Wanneer er strafbare feiten zijn gepleegd zal aangifte volgen bij de politie. Er geldt een onderscheid tussen onwettige en/of ongewenst gedrag of handelingen

5. Klachtenbehandeling

Indien een lid of vrijwilliger melding wil doen van ongewenst gedrag kunnen de volgende fases worden doorlopen:

5.1 Vertrouwenspersoon

Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is het verzorgen van de eerste opvang van de melder. Het is van belang om in de eerste fase het probleem / de klacht helder te krijgen en samen met de melder te komen tot verdere strategiebepaling. De melder kan zich altijd laten bijstaan door iemand die zij of hij vertrouwt. Contacten met de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de melder kan de vertrouwenspersoon actie ondernemen, zoals het inzetten van bemiddeling of de melder begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

5.2 Bemiddeling

Als de vertrouwenspersoon en de melder inschatten dat het probleem opgelost kan worden via bemiddeling kunnen zij zoeken naar een persoon die de rol van bemiddelaar kan vervullen. Het is van belang dat de bemiddelaar acceptabel is en een neutrale rol kan vervullen. Het doel van een bemiddelingsgesprek is, dat het de aangeklaagde op deze wijze duidelijk wordt dat het probleem gesignaleerd is en dat van de aangeklaagde gedragsverandering wordt verwacht in de toekomst.

Indien de klacht van dien aard is dat bemiddeling niet kan bijdragen aan een oplossing tussen beide partijen, kan deze fase worden overgeslagen. De klacht wordt in dit geval direct voorgelegd aan de klachtencommissie.

5.3 Klachtencommissie.

De klachtencommissie zal via hoor en wederhoor een zo objectief mogelijk beeld van de situaties vormen en een advies uitbrengen aan het bestuur over de te nemen maatregel. Het is tevens mogelijk dat de melder zich direct tot de klachtencommissie wendt. De melder kan op ieder moment de commissie verzoeken de ingezette procedure te beëindigen. Dit verzoek wordt door de commissie gehonoreerd indien ook de aangeklaagde hiermee instemt. De aangeklaagde kan namelijk verzoeken het onderzoek toch voort te zetten om hem/haar van mogelijke blaam te zuiveren.

5.4 Het bestuur.

Het bestuur komt op basis van het advies van de klachtencommissie tot een besluit en zal daaraan uitvoering geven. Het is ook mogelijk dat de melder rechtstreeks een klacht indient bij het bestuur. Het bestuur kan dan de klachtencommissie inschakelen voor onderzoek van de klacht.

Het besluit van het bestuur wordt ter kennis gebracht aan de melder, de aangeklaagde, de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersonen:

Mevr. Tineke Bontes
psycho-sociaal hulpverlener met een praktijk (PSYt) in Heerhugowaard
Stationsplein 49e, 1703WD Heerhugowaard
Tel: 06 55 33 44 94 Email  t.bontes@psyt.nl

NOC NSF vertrouwenspunt sport 0900-2025590 (0,10 per minuut) 

Klachtencommissie:

Sebastiaan Huys (voorzitter)

Bestuur AV Hera

Heerhugowaard, februari 2020

 

Hoofdsponsor FysioForum

KN Bouw - Sponsor van A.V. HeraOosterbaan - Sponsor van A.V. HeraReclasign - Sponsor van A.V. HeraTen Bruggencate - Sponsor van A.V. HeraPsyt - Sponsor van A.V. HeraPauw Recreatie - Sponsor van A.V. HeraZicht Adviseurs - Sponsor van A.V. HeraBouwbedrijf Ted Groot - Sponsor van A.V. HeraTesselaar Freesia - Sponsor van A.V. HeraNut - Sponsor van A.V. HeraSports performance - Sponsor van A.V. HeraVan Lierop Adviesgroepo - Sponsor van A.V. Hera